SERVICEVOORWAARDEN

De volgende algemene voorwaarden (de “Overeenkomst”) zijn van toepassing op al het gebruik van de mylittlecherie.com-website (de “Site”) en de services die beschikbaar zijn op of op de Site (samen met de Site, de “Service”). De Service is eigendom van en wordt beheerd door MM Design AB, een bedrijf opgericht onder de wetten van Zweden, mylittlecherie.com illustreert en drukt posters af en wordt rechtstreeks op maat (“Producten”) aan klanten (“Klanten”) aangepast. De Service wordt aangeboden onder voorbehoud van uw (de “Gebruiker”) aanvaarding zonder wijziging van alle hierin vervatte algemene voorwaarden en alle andere operationele regels, beleidslijnen en procedures die van tijd tot tijd op de Site door My Little Chérie kunnen worden gepubliceerd. Als u niet akkoord gaat met deze overeenkomst, gebruik de site dan niet.

1. Klanten:

1.1 De Klant verklaart aan My Little Chérie dat als de Klant een natuurlijke persoon is (dwz geen bedrijf), de Klant minstens 18 jaar oud is. De Klant verklaart ook dat het wettelijk is toegestaan om de Dienst te gebruiken en neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de selectie en het gebruik van de Dienst. Deze Overeenkomst is nietig indien bij wet verboden, en het recht op toegang tot de Service wordt in dergelijke rechtsgebieden ingetrokken.

2. Verantwoordelijkheid van klanten en bezoekers van de site

2.1 My Little Chérie behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze Overeenkomst, vergoedingen, kosten en voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om dergelijke wijzigingen te bekijken en ermee vertrouwd te raken. Gebruik van de Dienst door de Gebruiker na een dergelijke kennisgeving houdt in dat de Gebruiker de gewijzigde voorwaarden van wijzigingen aanvaardt.

3. Persoonsgegevens

3.1 Overtreding van artikelen van deze Overeenkomst of andere regels zal Gebruikers verbieden om de Site te gebruiken.

3.2 Zonder andere rechtsmiddelen te beperken, kunnen we onze Service beperken, opschorten of beëindigen, de toegang tot onze site verbieden, gehoste inhoud vertragen of verwijderen, en technische en juridische stappen ondernemen om gebruikers van de site te houden als we denken dat ze problemen veroorzaken, mogelijk wettelijke verplichtingen, of handelen in strijd met de letter of de geest van ons beleid.

4. Betalingen en vergoedingen

4.1 Wanneer u een product bestelt, worden de huidige kosten in rekening gebracht, die we van tijd tot tijd kunnen wijzigen (zoals wanneer we verkopen hebben of u korting op de basisproductprijs aanbieden). We kunnen ervoor kiezen om de vergoedingen voor onze Producten tijdelijk te wijzigen.

4.2 Door een bestelling te plaatsen via de Site, bevestigt u dat u wettelijk gerechtigd bent om de aangeboden betaalmiddelen te gebruiken en, in het geval van kaartbetalingen, dat u de kaarthouder bent of de uitdrukkelijke toestemming van de kaarthouder hebt om de kaart te gebruiken om betaling uitvoeren.

4.3 We kunnen naar eigen goeddunken op elk moment weigeren om een transactie te verwerken of service aan iemand weigeren. We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij vanwege het weigeren of opschorten van een transactie nadat de verwerking is begonnen.

4.4 De Gebruiker is verantwoordelijk voor het betalen van alle vergoedingen, betalingen en toepasselijke belastingen die verband houden met onze Site en Producten. Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u van ons een e-mail waarin de details, beschrijving en prijs van de bestelde Producten worden bevestigd.

4.5 Betaling van de totale prijs dient volledig te geschieden vóór verzending van uw Producten.

5. Omzetbelasting & Douane

5.1 Als de klant zich buiten het grondgebied van de Europese Unie of Noorwegen bevindt, is de klant verantwoordelijk voor het betalen van omzetbelasting (zoals van toepassing binnen elk rechtsgebied). My Little Chérie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor dergelijke verkoopbelasting. Als de klant zich binnen de Europese Unie of Noorwegen bevindt, is de omzetbelasting inbegrepen in die prijs van het Product.

5.2 Klanten buiten de Europese Unie kunnen worden onderworpen aan douanerechten (zoals van toepassing binnen elk rechtsgebied). My Little Chérie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor dergelijke taken.

6. Verzending, retourneren en herroepingsrecht

6.1 Vanaf het moment dat uw bestelling is geplaatst, heeft u 6 uur de tijd om de bestelling te wijzigen.

6.2 My Little Chérie zal binnen 14 dagen na geplaatste bestelling vervanging van Producten of restitutieverzoeken beoordelen. Als een Product ontbreekt, beschadigd is of onderhevig is aan een drukfout, zal My Little Chérie het foutieve Product vervangen door een nieuw Product. Neem contact op met info@mylittlecherie.com om een terugbetalingsprocedure uit te voeren op basis van de bovengenoemde redenen. Restitutieverzoeken worden binnen vijf (5) werkdagen verwerkt. Voor alle duidelijkheid: My Little Chérie is niet verantwoordelijk voor situaties waarin de Klant onjuiste informatie heeft verstrekt, zoals een verkeerde naam of adres van de Klant. In dergelijke gevallen zal een extra vergoeding worden toegepast.

6.3 Door de individualisering van het Product bestaat er geen herroepingsrecht voor het Product na geplaatste bestelling.

7. Beschrijving van producten:

7.1 Hoewel veel onderdelen van onze Producten standaard zijn, worden alle Producten die beschikbaar zijn voor aankoop beschreven op hun specifieke ontwerppagina op onze Site. We proberen elk ontwerp altijd zo nauwkeurig mogelijk weer te geven.

7.2 We hebben een beleid van continue productontwikkeling, zodat we u kunnen voorzien van wat wij beschouwen als het beste ontwerp in combinatie met de beste prestaties, en behouden ons dus het recht voor om de specificaties van producten, hun prijs en verpakking te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Voordat u bestelt, nodigen wij u daarom uit om de productbeschrijving en het ontwerp van dichtbij te bekijken.

7.3 We doen ons uiterste best om u de beste afbeeldingen en beschrijvingen te bieden, maar kunnen helaas niet garanderen dat kleuren en details in websiteafbeeldingen 100% nauwkeurige weergaven van het Product zijn.

8. Aankoop van producten

8.1 Uw bestelling is een aanbod aan ons om een Product te kopen dat door ons wordt geaccepteerd zodra we u een e-mailorderbevestiging hebben gestuurd. Elk product van dezelfde bestelling dat we niet hebben bevestigd in een e-mail met een orderbevestiging, maakt geen deel uit van dat contract.

8.2 My Little Chèrie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor bijzondere verliezen als gevolg van specifieke omstandigheden van de Gebruiker en/of Klant, indirecte of gevolgschade of verspilde uitgaven.

8.3 Bestellingen worden uitsluitend via de Site geplaatst en ontvangen. Alvorens bij ons te bestellen, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om te controleren en vast te stellen of hij de Producten volledig kan ontvangen. Het juiste adres en de postcode/postcode van de klant, het actuele telefoonnummer en e-mailadres van de gebruiker zijn absoluut noodzakelijk om een succesvolle levering van de producten te garanderen.

8.4 Alle informatie die op de afrekenpagina wordt gevraagd, moet nauwkeurig en nauwkeurig worden ingevuld. My Little Chèrie is niet verantwoordelijk voor gemiste levering vanwege een verkeerd afleveradres of een ongepast telefoonnummer. Mocht je een wijziging van het afleveradres willen vragen, een wijziging van een telefoonnummer of andere speciale wensen doorgeven, neem dan contact op met My Little Chèrie.

9. Levering

9.1 My Little Chèried levert aan Gebruikers/Klanten naar de meeste plaatsen in de wereld. My Little Chérie biedt altijd gratis verzending.

9.2 My Little Chèrie kan geen leveringsdata garanderen en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid, afgezien van het informeren van u over enige bekende vertraging, voor Producten die geleverd worden na de geschatte leveringsdatum. De levertijden die op de website worden vermeld, zijn slechts een gemiddelde schatting, en sommige leveringen kunnen langer duren, of veel sneller worden geleverd. Alle leveringsschattingen gegeven op het moment van het plaatsen en bevestigen van de bestelling zijn onderhevig aan verandering. We zullen in ieder geval ons best doen om contact met je op te nemen en je te informeren over alle wijzigingen. We doen ons best om de levering van het Product zo eenvoudig mogelijk te maken.

Het eigendom van de Producten gaat pas over op Klanten wanneer we de volledige betaling hebben ontvangen van alle verschuldigde bedragen met betrekking tot de Producten, inclusief leveringskosten.

10. Vrijgeven

10.1 U vrijwaart ons (en onze functionarissen, directeuren, agenten, dochterondernemingen, joint ventures en werknemers) van claims, eisen en schade (feitelijk en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, die voortkomen uit of op enigerlei wijze verband houden met dergelijke geschillen. U stemt ermee in dat My Little Chèrie geen controle heeft over en geen garantie biedt voor de levering van de geadverteerde samenwerkingen en dat My Little Chèrie zal worden vrijgesteld van alle schade die voortvloeit uit het niet ontvangen van enige voordelen van een verwachte samenwerking.

11. Persoonlijke gegevens en cookies

11.1 Door de Overeenkomst goed te keuren accepteert de Klant het gebruik van cookies op de Site. Verder aanvaardt de Klant dat My Little Chèrie relevante persoonsgegevens over de Klant opslaat en gebruikt om het Product te kunnen leveren.

12. Vrijwaring

12.1 U zult My Little Chèrie (en haar functionarissen, directeuren, agenten, dochterondernemingen, joint ventures en werknemers) schadeloosstellen en vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Overeenkomst, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

13. Recht en jurisdictie.

13.1 Als er een geschil ontstaat tussen jou en My Little Chèrie, raden we je ten zeerste aan om eerst rechtstreeks contact met ons op te nemen om een oplossing te zoeken. We zullen redelijke verzoeken om het geschil op te lossen door middel van alternatieve procedures voor geschillenbeslechting, zoals bemiddeling of arbitrage, beschouwen als alternatieven voor rechtszaken.

13.2 Contracten voor de aankoop van Producten via onze Site en elk geschil of claim die hieruit voortvloeit of in verband staat met hen of hun onderwerp of formatie (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) moeten worden opgelost door een rechtbank in Zweden.

13.3 Elk geschil of claim die voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst of de totstandkoming ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) is onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Zweden.

14. Algemeen

14.1 Er is geen agentschap, partnerschap, joint venture, werknemer-werkgever, franchisegever-franchisenemer-relatie, enz. bedoeld of gecreëerd door deze Overeenkomst.

14.2 U erkent dat u over alle benodigde vergunningen beschikt om ons de persoonlijke gegevens van de Klant te verlenen om deze Overeenkomst na te komen.

Paragraaf

14.3 Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden geschrapt en zullen de overige bepalingen worden afgedwongen. Naar eigen goeddunken kunnen we deze Overeenkomst na kennisgeving aan u toewijzen. Koppen zijn alleen voor referentiedoeleinden en beperken de reikwijdte of reikwijdte van een dergelijke sectie niet. Ons nalaten om te handelen met betrekking tot een inbreuk door u of anderen, doet geen afstand van ons recht om op te treden met betrekking tot volgende of soortgelijke inbreuken. We kunnen niet garanderen dat we actie zullen ondernemen tegen alle inbreuken op deze Overeenkomst.